Hotopia Canada

  -  AWARDS   -  Awards & Recognition 2018-2019
2019年度最具潜力餐饮品牌
Best Emerging Brand 2019
2019加拿大四川同乡会、
加中四川总商会合作单位
美丽四川 – 2018加拿大首届川菜博览会
川菜餐饮优秀企业奖
2019年度最具潜力餐饮品牌
Best Emerging Brand 2019
2019加拿大四川同乡会、
加中四川总商会合作单位
美丽四川 – 2018加拿大首届川菜博览会
川菜餐饮优秀企业奖